Wczytywanie...

Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z tym Jobfinder Ewelina Hordyniec informuje, że:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Jobfinder Ewelina Hordyniec z siedzibą w Warszawie (dalej: „Jobfinder” lub „my”). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres naszego biura: ul. Św. Wincentego 14 lok. 19, 03-505 Warszawa lub za pośrednictwem e-maila: e.witkowska-hordyniec@jobfinder.pl.

Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane

Pani/Pana imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w celu zawarcia umowy o pracę (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja – jest to nam potrzebne do ustalenia czy jest Pani / Pan odpowiednim kandydatem do zatrudnienia (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

e) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Jobfinder Ewelina Hordyniec (podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani / Pana dane osobowe do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, chyba że udzieliła Pani / Pana oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych, które będziemy prowadzić w przyszłości. W takim przypadku, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat lub do chwili, gdy wycofa Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie.

W celu zachowania Pani/Pana CV w naszej bazie, należy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Jobfinder Ewelina Hordyniec danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Odbiorcy danych osobowych

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy o współpracę z agencją rekrutacyjną Jobfinder Ewelina Hordyniec w związku z prowadzonymi na rzecz tych klientów procesami rekrutacji. Każdorazowe udostępnienie danych nastąpi po otrzymaniu zgody na przekazania danych od podmiotu którego dane zostaną przekazane.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Jobfinder Ewelina Hordyniec, takich jak: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie pisemnej umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani / Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b) prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii,

c) prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych,

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani / Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani / Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią / Panem lub na podstawie Pani / Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami na adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mail (dane kontaktowe wskazane powyżej) oraz określić swoje żądanie w przesłanym wniosku. Zaznaczamy, że w celu sprawdzenia podstaw Pani / Pana zgłoszenia możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji uwierzytelniających wniosek.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani / Pana prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na adres e-mail (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Ma Pani / Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.

pl_PL